SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.02.2020 Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020B RODM Olsztyn poleca

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020 (ADK 2020B). Termin składania dokumentów mija 13 marca 2020 roku. Początek procedury konkursowej: 2 kwietnia 2020 roku. Rozpoczęcie aplikacji: 9 września 2020 roku.

Główne obowiązki aplikanta

 1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.
   

Wymagania stawiane kandydatom

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 3. znajomość dwóch języków obcych, w tym jednego języka obcego na poziomie co najmniej C1 i drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2,
 4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.
   

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną  wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 2. życiorys
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A),
 4. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 5. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.
   

Etapy konkursu:

 1. sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,
 2. sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów),
 3. sprawdzian znajomości dwóch języków obcych,
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres),
 5. rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).


Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przed przystąpieniem do niego,
 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

Harmonogram konkursu

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które zostały zaplanowane w Warszawie, w następujących terminach:

 1. sprawdzian wiedzy ogólnej: 2 kwietnia 2020,
 2. sprawdzian umiejętności: 2 kwietnia 2020,
 3. sprawdzian znajomości języków obcych: 21-22 kwietnia (część pisemna) oraz 11-13 maja 2020 (część ustna),
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego: 18-22 maja 2020,
 5. rozmowy kwalifikacyjne: 8-10 czerwca 2020.


Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej, w sytuacjach uzasadnionych interesem służby zagranicznej.  
Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2020B
Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 4.217,00 zł brutto.
Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.
Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 13 marca 2020 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

UWAGA:

Uprzejmie prosimy o jednoczesne wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego pod linkiem https://bit.ly/38t0I0G
Dokumenty należy przesłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2020B
W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85.
Wzory dokumentów - https://bit.ly/2vAe4tn