SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.03.2020 Parlamentarzyści z Litwy spotkali się z zarządem województwa RODM Olsztyn poleca

Na Warmii i Mazurach przebywa delegacja Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Republiki Litewskiej. Goście z Litwy spotkali się również z przedstawicielami samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o polityce rozwoju regionalnego, spójności ekonomicznej, społecznej oraz przestrzennej.

O rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin – Na przestrzeni ostatnich 30-lat bardzo się dużo zmieniło w naszym regionie – tłumaczył marszałek. – Zostały podzielone zadania i wprowadzono demokrację na poszczególnych szczeblach samorządów. Samorząd to wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność. Muszę przyznać, że to przede wszystkim dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych udało się wpłynąć na kształtowanie gospodarczego i społecznego wizerunku województwa.

W spotkaniu stronę litewską reprezentowali delegaci Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Republiki Litewskiej: Guoda Burokienë (przewodnicząca Komisji), Algis Strelčiűnas, (zastępca przewodniczącej Komisji), Zenonas Streikus (deputowany, członek Komisji), Povilas Urbšys, (deputowany, członek Komisji - były przewodniczący Komisji), Lina Milonaitë (kierownik sekretariatu Komisji) oraz Eglë Jonevičienë (sekretarz Komisji).

Goście z Litwy odbyli spotkania w Ambasadzie Republiki Litewskiej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie oraz w Lidzbarku Warmińskim.
- Bardzo dziękujemy za zaproszenie mówiła Guoda Burokienë, przewodnicząca Komisji.Pobyt był bardzo dobrze zorganizowany. Chcieliśmy na własne oczy przekonać się jak przedstawiciele poszczególnych samorządów działają na miejscu. Gospodarze otwarcie opowiadali nam o swojej codziennej pracy – o sukcesach, jak i problemach. U nas podział administracyjny wygląda zupełnie inaczej. A naszym zadaniem jest szukanie najlepszych rozwiązań i zastosowania ich na Litwie.

Z kolei Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP reprezentowali: Tomasz Ławniczak (przewodniczący Komisji), Jacek Protas (zastępca przewodniczącego Komisji), Anna Kwiecień (przewodnicząca Podkomisji stałej polityki regionalnej) oraz Sławomir Jakubczak (starszy sekretarz Komisji).

- Nasi goście zapoznali się z podziałem administracyjnym naszego państwatłumaczy Tomasz Ławniczak (przewodniczący Komisji). – Przedstawiciele delegacji byli nieco zdziwienie, że każdy samorząd ma pełną autonomię. Zajęliśmy się również wyjaśnianiem roli sołectw i Funduszu Sołeckiego. W Lidzbarku Warmińskim nasi goście zobaczyli jak funkcjonują powiaty.

Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawiła także zagadnienia związane ze strategią rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Jest to istotny dokument, który wyznacza kierunki rozwoju regionu.

W listopadzie 2005 roku zostało podpisanie porozumienie o współpracy między województwem warmińsko-mazurskim a okręgiem Taurogi. Celem było wzajemne poznanie się społeczności obu regionów ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, kulturowych i gospodarczych, wymiana informacji i doświadczeń związanych z wykorzystaniem środków UE oraz realizacja wspólnych projektów przy wsparciu UE. Do 2010 roku współpraca oparta była głównie na realizacji przedsięwzięć w dziedzinach kultury, sportu, polityki społecznej (m.in Festiwal Dzieci Słońca na Litwie i Spartakiada Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, współpraca urzędów pracy, szpitali). 1 lipca 2010 roku w wyniku reformy zostały zlikwidowane powiaty. Kraj został podzielony na 60 nowych jednostek administracyjnych – samorządów (lit. Savivaldybė). W wyniku reformy wygasło porozumienie o współpracy między regionami.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nie ma obecnie sformalizowanej współpracy z żadnym z litewskich regionów. Jednak instytucje kultury i inne jednostki organizacyjne samorządu utrzymują bliskie kontakty ze swoimi odpowiednikami na Litwie. Intensywne są także kontakty na szczeblu dyplomatycznym – w 2019 roku ambasador Litwy dwukrotnie odwiedził Warmię i Mazury.

Region Warmii i Mazur oraz Litwa współpracują ze sobą przy realizacji Programu Interreg V-A Litwa-Polska-2014-2020 oraz Euroregionu Bałtyk.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali: marszałek Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałkowie – Miron Sycz i Marcin Kuchciński oraz Jolanta Piotrowska, członek zarządu.Źródło: https://www.warmia.mazury.pl/