SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.04.2017 "Sytuacja oświatowa mniejszości narodowych i etnicznych w województwie warmińsko-mazurskim" - spotkanie RODM Olsztyn poleca

Sytuacja oświatowa mniejszości narodowych i etnicznych w województwie warmińsko-mazurskim była tematem spotkania wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego, dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty – Barbary Antczak oraz Bożeny Ulewicz – doradcy wojewody i Moniki Szustowicz – eksperta ds. mniejszości narodowych i etnicznych w Biurze Wojewody.

Udział w wydarzeniu wzięli liczni przedstawiciele mniejszości ukraińskiej i niemieckiej oraz dyrektorzy szkół z ukraińskim i niemieckim językiem nauczania. Szczegóły poniżej:
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7643%3Anauczanie-dla-mniejszosci&catid=193&Itemid=314&lang=pl
Sytuacji oświatowej mniejszości narodowych i etnicznych w województwie warmińsko-mazurskim poświęcone było spotkanie z udziałem wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty – Barbary Antczak oraz Bożeny Ulewicz – doradcy wojewody i Moniki Szustowicz – eksperta ds. mniejszości narodowych i etnicznych w Biurze Wojewody.

Na spotkanie licznie stawili się przedstawiciele mniejszości ukraińskiej i niemieckiej oraz dyrektorzy szkół z ukraińskim i niemieckim językiem nauczania. Rozmawiano o planowanych przekształceniach szkół w związku z reformą edukacji, z uwzględnieniem specyfiki szkolnictwa mniejszości. W dyskusji podjęto m.in. problem funkcjonowania zespołów międzyszkolnych, w których odbywa się nauczanie języka mniejszości narodowych, sposób dokumentowania zajęć dodatkowych, finansowanie edukacji oraz zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wicekurator poinformował, że reforma oświaty nie zmienia dotychczasowego trybu nauczania języka mniejszości, gdyż gwarantuje to Konstytucja RP. Zajęcia będą prowadzone na dotychczasowych zasadach. Zapewnił, że celem reformy jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania i poprawa standardów szkół, które m.in. uzyskają dostęp do internetu szerokopasmowego i zostaną wyposażone w tablice interaktywne. Przedstawiciele szkól sygnalizowali niewystarczającą subwencję na swoje zajęcia. Podkreślali również potrzebę dofinansowania działań służących zachowaniu i rozwojowi tożsamości narodowej. Kurator przypomniał, że subwencja jest w gestii samorządów, pod które podlegają poszczególne placówki, ale zapewnił, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić korzystniejsze naliczanie subwencji dla małych, wiejskich szkół. Zebrani wyrazili pogląd, że tego typu spotkania są ważne i należy je w przyszłości kontynuować.

Rząd Prawa i Sprawiedliwość przykłada dużą wagę do zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. MSWiA przeznaczyło na ten cel w tym roku kwotę 14 738 930,00 zł. na projekty przygotowane przez organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe związane z tożsamością kulturową mniejszości i edukacją.